تبلیغات
گیتار کلاسیک و پاپ - محبوبترین قطعات گیتار کلاسیک چه قطعه هایی هستند؟

محبوبترین قطعات گیتار کلاسیک چه قطعه هایی هستند؟

چهارشنبه 7 بهمن 1388 05:08 ب.ظ

نویسنده : guitar

محبوبترین قطعات گیتار کلاسیک چه قطعه هایی هستند؟ شاید این سوال خیلی شخصی بنظر بیاید و هر کسی سلیقه خود را داشته باشد اما بنده در طی چندین سالی که در وب در این زمینه جستجو کردم به نتیجه هایی جالبی در این زمینه رسیدآماری که تهیه شده است از میان نظر نوزاندگان عادی و حرفه ای بوده که قطعاتی را که دوست دارند اجرا کنند ( بر اساس نظر سنجی وب سایتهای مختلف گیتار کلاسیک )و همچنین بر اساس بیشترین اجراهایی که از این قطعات در کنسرتهای مختلف شده است دسته بندی شده است .

به ادامه ی مطلب بروید...

محبوبترین قطعات گیتار کلاسیک چه قطعه هایی هستند؟ شاید این سوال خیلی شخصی بنظر بیاید و هر کسی سلیقه خود را داشته باشد اما بنده در طی چندین سالی که در وب در این زمینه جستجو کردم به نتیجه هایی جالبی در این زمینه رسیدآماری که تهیه شده است از میان نظر نوزاندگان عادی و حرفه ای بوده که قطعاتی را که دوست دارند اجرا کنند ( بر اساس نظر سنجی وب سایتهای مختلف گیتار کلاسیک )و همچنین بر اساس بیشترین اجراهایی که از این قطعات در کنسرتهای مختلف شده است دسته بندی شده است .

۱=Tarrega; Recuerdos de la Alhambra
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲=Rodrigo; Concierto de Aranjuez
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳=Bach; Chaconne
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴=Albeniz; Leyenda (Austurias)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵=Tarrega; Capricho Arabe
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۶=Sor; Variations on a Theme by Mozart
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7= Barrios; La Catedral
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸=Bach; Prelude, Fugue, Allegro
(BWV 998 in Eb minor)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹=Albeniz; Sevilla
Brouwer; El Decameron Negro
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰=Villa-Lobos; Prelude No 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱=Bach; Lute Suite No 4 (BWV 1006a)
Lauro; Valse Criollo (Valse No3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲=Bach; Jesu, Joy of Man’s Desiring
Myers; Cavatina
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳= Granados; Spanish Dance No 5
Bach Lute Suite No 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۴=Brouwer; Sonata
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵= Paganini; Caprice No. 24
Britten; Nocturnal
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۶= Vivaldi; Concert in D
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷= Torroba; Sonatina in A
Albeniz; Suite Esponola (Op 47)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۸=Torroba; Piezas Caracteristicas
Villa-Lobos; Etudes
Villa-Lobos; Choros No. 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۹= Bach;Prelude No 1 Well Tempered Clavier
Albeniz; Granada
Guiliani; Concerto in A (Op 30
Villa-Lobos; Preludes
Barrios; Sueno en la Floresta
Andrew York; Sunburst
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰= Albeniz; Cordoba 1
Bach; Lute Suites
Barrios; Julia Florida
Brouwer; Danza Characteristica
Granados; La Maja de Goya (Tondilla)
Koshkin; Usher Waltz
Ponce; Sonata III
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۱=Bach; Lute Suite No 3
(BWV 997)
Rodrigo; Fantasia para un Gentilhombre
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۲=Bach; Prelude in D minor (BWV 999)
Barrios; Una Limosna por el Amor de Dios
Handel; The Harmonius Blacksmith
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۳= Bach; Fugue from Violin Sonata No 1
(BWV 1001)
Castelnuovo-Tedesco; Capricio Diabolico
Duarte; English Suite
Llobet; El Testament d’Amelia
Ponce; Concerto del Sur
Rodrigo; Invocation and Dance
Sanz; Canarios
Tarrega; Adelita
Villa-Lobos; Etude No 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۴=Albeniz; Rumores de la Caleta
Bach; Lute Suite No.2 in E Minor (BWV 996)
Bach; Prelude from Cello Suite No 1
Bach; Prelude from Lute Suite No. 4 (BWV 1006) in E major
Bocherini; Intro and Fandango
Brouwer; Elogio de la danza
Carl Maria von Weber; March
Castelnuovo-Tedesco; Tarentella
De Falla; Homage pour le tombeau de Debussy
Domeniconi; Koyunbaba
Duarte; Varitions on a Catalan Folk Song
Greensleeves
Mertz; Fantasie Hongroise (Hungarian Fantasy)
Ponce; Prelude
Renolds; Yawp
Rodrigo; Concierto Andaluz
Rodrigo; Passacaglia (from “3 Spanish Pieces”)
Sanz; Canarios
Satie; All 3 Gymnopedies
Torroba; Suite Castellana
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۵=Albeniz; Malorca
Albeniz; Tango
Angulo; Sonata II
Bach; Cello Suite No. 1
Bach; Cello Suite No. 3
Bach; Cello Suites
Bach; Fugue from Violin Sonata No 1
Bach; Gavotte en Rondeau (4th Lute Suite)
Bach; Prelude #12 Well Tempered Cavalier
Bellinati; Jongo
Biberian; King of Hearts (Prelude 24)
Brouwer; La Espiral Eterna
Castelnuovo-Tedesco; Concerto in D maj
Dowland; Fantasia
Faure; Pavane
Foss; American Landscapes
Guiliani;Grand Overture
Harvey; Concert Antico
Lauro; Suite Venezeelo
Machado; Marchina
Malats; Serenata
Paganinni; The Grand Sonata #1 (in A)
Piazzola; Tango Suite
Ponce; Sonata Romantica
Siarra, Roberto; Toccata y Lamento
Tansman; Suite in Modo Polonico
Tarrega; Lagrima
Three Piece Canadian Suite
Vilvaldi; Concerto in A
Walton, W; Five Baetells

امید وارم استفاده کنید




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -